Medezeggenschap

Iedere school kent een medezeggenschapsraad met vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De MR buigt zich over beslissingen op school- en stichtingsniveau. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. MR-leden worden gekozen door de eigen achterban. Zij vertegenwoordigen dan ook de belangen van zowel ouder als leerkracht. Het gaat dan ook niet om het eigen belang, maar om het schoolbelang. Je zou kunnen stellen dat je in de MR niet zómaar je zegje kunt doen, maar meedenkt in het belang van allen!

Wie zitten er in de MR?
Eva Piscaer (ouder) – voorzitter
Aletta van de Berg (ouder) – lid
Sharon Beerendonk (leerkracht) – lid
Hester Huisman (leerkracht) – secretaris

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt de volgende bevoegdheden of rechten:

informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.

instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Dat betreft o.a. een schoolbegroting, e.a.

adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.